Profil Pejabat

KEPALA BADAN

WILDAN, S.E., M.M.

NIP 19691123 199603 1 002

Pangkat/Gol. Pembina Utam Muda (IV/c)

TMT Jabatan 03 Januari 2017

KEPALA BADAN

WILDAN, S.E., M.M.

NIP 19691123 199603 1 002

Pangkat/Gol. Pembina Utam Muda (IV/c)

TMT Jabatan 03 Januari 2017